T.C.

Yargıtay

15. Hukuk Dairesi

2021/1883 E.  ,  2021/2600 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :…Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki konkordato davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde konkordato talep eden …. Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Konkordato talep edenler vekili, sunulan konkordato projesi doğrultusunda müvekkillerinin borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek müvekkili hakkında kesin mühlet kararı ile alacaklılar kurulu oluşturulmasına ve konkordatonun tasdikine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bir kısım alacaklılar vekilleri, konkordato talebinin tasdikini, bir kısım alacaklılar ise reddini istemişlerdir.

İlk Derece Mahkemesince; iddia, savunma, kapsamına göre; A. Müşavirlik… Ltd Şti bakımında feragat nedeniyle konkordato talebinin reddine, davacı… Grup.. Ltd Şti bakımında feragat nedeniyle konkordato talebinin reddine, borca batık olan… Grup.. Ltd Şti’nin iflasına karar verilmiştir. Karara karşı, davacı… Grup..Ltd Şti vekilinin istinaf kanun yoluna başvurması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi kararının gerekçesinde dayanılan delillerle, delillerin tartışılması sonucu maddi olay ve hukuki değerlendirmede usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; incelemenin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılıp, kamu düzenine herhangi bir aykırılığın da bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, konkordato talep eden M. Grup… Ltd Şti vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece konkordato talebinden vazgeçen… Grup… Ltd Şti’nin borca batık olduğu gerekçesi ile iflasına karar verilmiş ise de bu şirketin borca batıklığına ilişkin incelemenin yeterli olmadığı dosyada raporların çelişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda TTK 376 maddesinde belirtilen usulle şirketin borca batık olup olmadığının rayiç değerlere göre belirlenip denetime açık rapor alındıktan sonra konkordato talebinden vazgeçen davacı şirketin durumu belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve çelişkili raporlara göre iflas kararı verilmesi doğru olmamıştır.

Kabule göre de İİK’nın 287/5. maddesi uyarınca geçici mühlette kıyasen uygulanan 292 madde uyarınca iflas kararı verilebilmesi için 292/son fıkrası uyarınca borçlunun mahkemece dinlenilmesi gerekir. Bu hükme uyulmadan iflas kararı verilmesi de doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle konkordato talep eden… Grup… Ltd Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı ile bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi kararı usul ve yasaya aykırı görüldüğünden BOZULMASINA, HMK’nun 373/1. maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi kararı kaldırılarak, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 09.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.