T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2016/12318 E., 2020/1199 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 09.04.2013 tarihinde 03.01.2014 tarihinde ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile iş akdinin kendileri tarafından feshedildiğini, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretine ilişkin alacakların olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının asgari ücret aldığını taleplerini kabul etmediklerini bu kadar çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, yıllık izin hakkı olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacı ücretinin asgari ücret olarak kabul edilerek ücret alacağının kabulüne, fazla mesai, izin, hafta tatili, genel tatil isteklerinin reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçi davalıya ait işyerinde işletme müdürü olarak yaklaşık 8 ay süre ile çalıştığını ve son ücretinin aylık net 5000 TL olduğunu ileri sürerek davaya konu işçilik alacaklarını talep etmiştir. Davalı savunmasında davacının asgari ücret aldığını beyan etmiştir.
Mahkemece üç ayrı sendikadan ücret araştırması yapılmış, ancak gelen cevabi yazılara itibar edilmeksizin bilirkişi raporunda asgari ücrete göre yapılan hesaplamaya itibar edilerek isteklerin kabulüne karar verilmiştir.

Davacı vasıflı bir eleman olup organizasyon şirketinde işletme müdürü olarak görev yaptığına göre asgari ücretle çalıştığının kabulü isabetli değildir.

Davacı tanıklarının beyanları duyuma dayalı olup, ücret araştırmasına gelen cevaplara göre davacı ücretinin fesih tarihi itibariyle net 2000 TL olduğunun kabulü ile gerekirse ek hesap raporu alınarak isteklerle ilgili hüküm kurulmalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.