T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/2330

K. 2016/795

T. 21.1.2016

• MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Davalı Şirketin Kusuru İle Davacı Hakkında Haksız Takip Yapılmasına ve Takibin Haciz Aşamasına Kadar Ulaşmasına Neden Oldukları Gözetilerek Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği)

• HAKSIZ İCRA TAKİBİ (Şirketle Yapılan Yazışmalardan ve Adreste Yapılan Tahkikattan Elektrik Şirketinin Sehven Böyle Bir Takip Yaptığı Sonucuna Varıldığı – Davalı Tarafından Davacı Aleyhinde Başlatılan Takibin Haksız Olduğu Ortaya Çıkmış Olup Bundan Dolayı Davacının Uğradığı Manevi Zarardan Davalının Sorumlu Olduğu)

• ELEKTRİK ABONELİĞİ (Soruşturma Dosyasında Davacı Hakkında Takibe Konu Alacağın Kaynağı Aboneliğin Bulunmadığının Anlaşıldığı – Davalı Şirketin Kusuru İle Davacı Hakkında Haksız Takip Yapılmasına ve Takibin Haciz Aşamasına Kadar Ulaşmasına Neden Oldukları Gözetilerek Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği)

6098/m.56

ÖZET : Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı hakkında ilamsız icra takibi yapıldığı, takibin kesinleştiği, soruşturma dosyasında davacı hakkında böyle bir aboneliğin bulunmadığı, şirketle yapılan yazışmalardan ve adreste yapılan tahkikattan elektrik şirketinin sehven böyle bir takip yaptığı sonucuna varılmıştır. Davalı tarafından davacı aleyhinde başlatılan takibin haksız olduğu ortaya çıkmış olup bundan dolayı davacının uğradığı manevi zarardan davalı sorumludur. Şu durumda, davalı şirketin kusuru ile davacı hakkında haksız takip yapılmasına ve takibin haciz aşamasına kadar ulaşmasına neden oldukları gözetilerek uygun bir manevi tazminata karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi doğru olmamıştır.

DAVA : Davacı … vekili tarafından, davalı … aleyhine 23/10/2012 gününde verilen dilekçeyle menfi tespit, maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/01/2014 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, icra dosyasına borçlu olmadığının tespiti ve haksız icra takibi nedeni ile uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı … 2012/2264 E sayılı dosyasında kim tarafından açıldığını bilmediği elektrik aboneliği sebebiyle hakkında icra takibi yapıldığını, kesinleşen takip sebebiyle aracına haciz konulduğunu ve yakalama emri çıkartıldığını, oturduğu gayrimenkul üzerine de haciz konulduğunu, paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aracının hacizli olduğu için tüketici kredisi çekmek zorunda kaldığını, … 2012/2264 dosya numarası ile başlatılan icra takibine esas borcunun olmadığının tespitini takibin durdurulmasını, haczin kaldırılmasını ve tüketici kredisi sebebiyle fazladan ödenen faizin ve haciz işlemi sebebiyle uğradığı manevi zararın tazminini istemiştir.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, icra takibine konu aboneliğin davacıya ait olmadığı gerekçesiyle davacının icra dosyasındaki tüketim bedeli nedeni ile bir borcunun bulunmadığının tespitine, tüketici kredisinin davaya konu icra takibi sebebiyle alındığı hususu davacı tarafından ispat edilemediği, davacının evinde veya iş yerinde fiili bir haciz olmaması icra talebi nedeni ile kişilik haklarının zedelenmediği ve manevi tazminat isteme koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle tazminat istemlerinin reddine karar verilmiştir.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden; davacı … hakkında … 2012/2264 E sayılı dosyada ilamsız icra takibi yapıldığı, takibin kesinleştiği, … 2012/20989 soruşturma numaralı dosyasında davacı hakkında böyle bir aboneliğin bulunmadığı, şirketle yapılan yazışmalardan ve adreste yapılan tahkikattan elektrik şirketinin sehven böyle bir takip yaptığı sonucuna varılmıştır. Davalı tarafından davacı aleyhinde başlatılan takibin haksız olduğu ortaya çıkmış olup bundan dolayı davacının uğradığı manevi zarardan davalı sorumludur.

Şu durumda, davalı şirketin kusuru ile davacı hakkında haksız takip yapılmasına ve takibin haciz aşamasına kadar ulaşmasına neden oldukları gözetilerek uygun bir manevi tazminata karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda (2) numaralı bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.