T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/6472

K. 2015/16239

T. 14.9.2015

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; davalı alacaklı vekili tarafından Gebze 3.İş  Mahkemesi’nin 2014/236 Esas, 2014/403 Karar sayılı ilamının, İstanbul Anadolu 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/25576 Esas sayılı dosyasında icra takibine  konulduğunu, işe iade  ilamlarının icrasında ilamın yargılama giderleri ve vekalet ücreti dışındaki kısımları eda hükmü içermediğinden takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, ilamda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin faiz ve fer’ileri ile birlikte tahsili amacıyla şikayetçi aleyhine ilamlı takip başlatıldığı, 4587 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde bu maddeye göre verilen işe iadeye ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulamayacağına ilişkin özel bir hüküm mevcut olmadığı ve bu nedenle ilamın kesinleşmeden icraya konulmasında usul ve yasaya uymayan bir yön bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmiştir.

İcra takibinin dayanağı olan Gebze 3. İŞ Mahkemesi’nin 2014/236 Esas, 2014/403 Karar sayılı ilamında, “…Davacının hizmet akdinin geçersizliğine ve davacının işe  iadesine, davacının kanuni süre içerisinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, davacı işçinin işe iadesi için, işverene süresi içerisinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının ödenecek boşta geçen  günler alacağından mahsubuna, davacı tarafından yapılan 25,20.-TL başvurma harcı ve peşin harç olmak üzere toplam 50,40.-TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından karşılanan 106,00.-TL gider avansının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1,500,00.-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,” hükmedilmiştir.

Bu hali ile icra takibinin dayanağı, Gebze 3. İş Mahkemesi’nin feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade ilamı olup anılan ilam yargılama gideri ve avukatlık ücreti dışında edayı içerir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu nedenle asıl alacak ve faizi yönünden icra takibine konu yapılamaz. Takipte asıl alacak ve faizi istenildiğinden mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366ve HUMK’nun 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4, (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde istek halinde davacıya iadesine 14.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.